به نام خدا

همشهریان عزیز ضمن آرزوی خوشبختی و کامیابی به اطلاع شما بزرگواران می رساند .

املاک رستمی 2 آماده سرویس دهی در کلیه امور خرید - فروش - رهن و اجاره

مستغلات و املاک می باشد.جهت اطلاع بیشتر و استفاده از مشاوره رایگان خواهشمند است

           به آدرس ذیل مراجعه فرمائید :

استان آذربایجان غربی

شهرستان خوی

خیابان خمینی جنوبی کوچه شهید چلنگرنوه سی جنب نانوایی 


    تلفن: 36344879-044

همراه: 09143610052


ادامه مطلب

تاريخ : شنبه 30 آبان 1394 | 1 بعد از ظهر | نویسنده : محمد رستمی قراعینی |

روش تفكیك املاك :

1-     مراجعه متقاضی به دفترخانه و اخذ درخواست تفكیكی و ارائه آن به ثبت محل به ضمیمه نقشه تفكیكی كه خود تهیه نموده باشد.

2-     دستور ثبت درخواست در دفتر اندیكاتور و ارجاع به نماینده جهت اقدام

3-     ارسال درخواست تفكیكی به بایگانی جهت پیوست پرونده و تسلیم آن به نماینده

4-     بررسی و تهیه نامه جهت ارسال نقشه به شهرداری برای تایید عنداللزوم

5-     امضاء نامه بوسیله مسئول مربوطه و صدور آن

6-     برگشت پرونده به بایگانی و ضبط آن تا وصول پاسخ شهرداری

7-   مراجعه متقاضی به ثبت پس از گذشت دوماه از تاریخ تسلیم نامه به شهرداری در صورت عدم وصول پاسخ از شهرداری جهت ادامه عملیات تفكیك

8-     وصول پاسخ از شهرداری منضم به نقشه تاییدشده

9-     دستور ثبت نامه شهرداری در دفتر اندیكاتور و تعیین وقت مراجعه بعدی بوسیله مسئول مربوطه و اعلام آن به متقاضی

10-  ثبت نامه در دفتر اندیكاتور

11-  ارسال سوابق به بایگانی جهت ضبط تا مراجعه متقاضی در روز تعیین شده

12-  مراجعه متقاضی در روز مقرر و ارسال سوابق نزد مسئول مربوطه جهت تعیین نماینده و نقشه بردار

13-  تعیین نماینده و نقشه بردار بوسیله مسئول مربوطه جهت عزیمت به محل

14-  تودیع فوق‌العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار در صورت تعلق

15-  عزیمت نماینده و نقشه‌بردار به محل همراه متقاضی

16- معرفی ملك بوسیله متقاضی و تشخیص حدود توسط نماینده و برداشت نقشه و ارزیابی توسط نقشه بردار و تعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی

17- ترسیم نقشه تفكیكی و تنظیم برگ ارزیابی بوسیله نقشه بردار و تهیه صورت جلسه تفكیكی بوسیله نماینده و امضاء آن بوسیله نقشه بردار و نماینده و متقاضی

18-  ارائه گزارش نماینده و نقشه بردار به مسئول مربوطه منضم به صورت جلسه و نقشه تفكیكی

19-  گواهی دفتر بازداشتی مبنی برعدم بازداشت

20-  بررسی مسئول اداره و ارجاع به حسابداری جهت اخذ هزینه تفكیك

21-  ارسال پرونده به حسابداری جهت محاسبه هزینه تفكیك

22-  پرداخت هزینه تفكیك توسط متقاضی در بانك

23-  پیوست قبض پرداخت هزینه تفكیك به پرونده و ارسال آن نزد مسئول مربوطه جهت امضاء

24-  كنترل و امضاء صورت مجلس تفكیكی بوسیله مسئول مربوطه

25-  ارسال صورت مجلس تفكیكی به دفتر اندیكاتور جهت صدور و ارسال آن به دفترخانه

26-  صدور صورت جلسه تفكیكی و ارسال آن به دفترخانه مربوطه

27-  برگشت پرونده همراه با سوابق به بایگانی جهت ضبط در ردیف مربوطه


ادامه مطلب

تاريخ : چهارشنبه 27 آبان 1394 | 9 بعد از ظهر | نویسنده : محمد رستمی قراعینی |